Gebruikersaccount

 

Door in te loggen op deze website verbindt u (hierna: "Ontvangende Partij") zich aan de volgende voorwaarden ten aanzien van geheimhouding van de middels deze website verstrekte informatie (hierna: "Vertrouwelijke Informatie"). Met Transactie wordt bedoeld een investering in de betreffende onderneming waarvoor de Vertrouwelijk Informatie wordt verstrekt.

  • Ontvangende Partij zal alle Vertrouwelijke Informatie geheim houden en niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden openbaar maken en deze uitsluitend aanwenden in het kader van de beoordeling van de Transactie. Het maken van verveelvoudigingen, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming;
  • De verplichting tot geheimhouding geldt ook ten aanzien van het enkele bestaan van een mogelijke Transactie, het tijdstip daarvan en de namen van de betrokken partijen;
  • De geheimhoudingsverplichting geldt evenzeer tegenover (rechts)personen die werkzaam zijn voor of in dienst zijn van of anderzijds gelieerd zijn aan de Ontvangende Partij en (rechts)personen ten behoeve van wie de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie heeft verkregen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, aan welke toestemming voorwaarden gesteld kunnen worden;
  • De Ontvangende Partij zal een voortdurende en optimale zorg betrachten voor het geheim houden en bewaren van alle schriftelijke, digitale en elektronische stukken en gegevensdragers waarvoor de geheimhoudingsverplichting geldt. Op eerste verzoek zullen de betreffende stukken en gegevensdragers onverwijld geretourneerd of vernietigd worden. Deze verplichting geldt eveneens ten aanzien van alle eventuele kopieën, reproducties, elektronische bestanden, aantekeningen, uittreksels, memoranda, rapporten en dergelijke, die in het kader van de Transactie zijn gemaakt of verkregen;
  • De geheimhoudingsverplichting heeft niet betrekking op informatie die van algemene bekendheid is, of die geopenbaard moet worden op basis van enige wettelijke of gerechtelijke verplichting. De geheimhouding heeft evenmin betrekking op die Vertrouwelijke Informatie, die anders dan door niet naleving van onderhavige overeenkomst door ondergetekende of de onderneming die hij/zij vertegenwoordigt, openbaar is geworden;
  • Op deze geheimhoudingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Vul uw Ventulizer-gebruikersnaam in.

Geef het wachtwoord dat bij uw gebruikersnaam hoort.

Adres

p/a Syllion Ventures B.V.
Nassaulaan 61
3743 CB Baarn